جدول لیگ برتر

لیگ برتر

جایگاهباشگاهPWDLFAGDPts
۱۲۴۱۶۶۲۳۸۱۰۲۸۵۴
۲۲۵۱۱۹۵۳۶۲۸۸۴۲
۳۲۵۱۱۸۶۲۸۲۰۸۴۱
۴۲۵۱۱۸۶۲۹۳۰۴۱
۵۲۴۹۱۲۳۲۹۱۷۱۲۳۹
۶۲۴۱۰۸۶۲۸۱۲۱۶۳۸
۷۲۵۹۱۱۵۲۶۲۵۱۳۸
۸۲۵۸۸۹۳۰۳۰۰۳۲
۹۲۲۸۶۸۲۷۲۷۰۳۰
۱۰۲۴۸۶۱۰۱۹۲۸۳۰
۱۱۲۵۶۹۱۰۲۷۲۷۰۲۷
۱۲۲۴۶۸۱۰۲۳۲۶۲۶
۱۳۲۵۵۹۱۱۲۰۳۰-۱۰۲۴
۱۴۲۴۶۵۱۳۲۱۳۰۲۳
۱۵۲۴۴۸۱۲۱۶۳۵-۱۹۲۰
۱۶۲۵۲۹۱۴۱۵۳۷-۲۲۱۵