شکایت دستیاران کریمی از نفت رسمی شد

دستیاران علی کریمی درزمان حضوراو درتیم نفت امروزشکایت خود را ازاین باشگاه و مالک آن رسمی کردند.سه نفربه شاکیان نفت اضافه شدندواین یعنی پیچیده ترشدن ماجرای قدیمی

بیشتر بخوانید