واکنش آلبرتینی به باخت ایتالیا

ایتالیاباارائه یک نمایش به دوراز انتظاردرمادرید،مغلوب اسپانیای قدرتمندشد.پس ازاین بازی ازبازیکنان مختلف به خصوص وراتی انتقاد صورت گرفت وآلبرتینی نیز نظرخودراگفت

بیشتر بخوانید