سنگ اندازی های اتلتیک در مسیر جذب این بازیکن توسط رئال

رئالی هاعلاقه مند هستند تا خط دروازه خود را تقویت کنند. کپا ، گلر سوم تیم ملی اسپانیامورد علاقه رئال قرار گرفته وحتی کهکشانی هاقصد جذب اورا در ماه ژانویه دارند.

بیشتر بخوانید