قمار بر روی جدایی رونالدو !

بسیاری ازدوست داران فوتبال به اینکه رونالدو رئال راترک خواهد کرداعتقادندارند وتهدیدهای اخیراورا یک مانوربرای تحت فشار قراردادن رئال تلقی کرده اند.

بیشتر بخوانید